Wstęp Deklaracji

Stowarzyszenie „CREP” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: https://menadzerhr.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona została przystosowana zgodnie ze specyfikacją Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.

Opracowanie to, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności. Poniżej zamieszczamy wytyczne ze specyfikacji wraz z komentarzem, w jakim zakresie poszczególne wytyczne zostały zrealizowane.

ZASADA 1: POSTRZEGALNOŚĆ

1.1 TEKST ALTERNATYWNY – elementy nietekstowe, czyli zdjęcia i grafiki na stronach mają tekst alternatywny, tak, by mogły być one także dostępne dla osób niewidomych.

1.2 MEDIA ZALEŻNE OD CZASU – na stronie materiały audiowizualne i audio nie pojawiają się.

1.3 MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI – dołożyliśmy starań, by struktura strony była jasna i przejrzysta. W tym celu wdrożyliśmy następujące rozwiązania: stosowanie nagłówków w odpowiedniej hierarchii, używanie list do grupowania linków, np. menu, sprawdzenie i korekta sekwencji nawigacji oraz czytania pod kątem logiki i intuicyjności. Na stronie nie ma tabel, ani formularzy kontaktowych.

1.4 TREŚĆ ROZRÓŻNIALNA – na stronie został wdrożony mechanizm umożliwiający zmianę następujących parametrów: rozmiar czcionki, wysoki kontrast. Aby wywołać narzędzia dostępności, należy skorzystać z ikon widocznych po prawej stronie ekranu.

ZASADA 2: FUNKCJONALNOŚĆ

2.1 DOSTĘPNOŚĆ PRZY POMOCY KLAWIATURY – dołożyliśmy starań, aby każdy element serwisu, każda jego funkcjonalność była dostępna przy użyciu klawiatury. Po stronie można poruszać się korzystając wyłącznie z klawiatury za pomocą klawisza Tab i innych skrótów klawiaturowych;

2.2 WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ CZASU – na stronie nie ma zmieniających się dynamicznie treści, co daje użytkownikom możliwość na przeczytanie i przetworzenie wszystkich treści bez limitu czasu;

2.3 ATAKI PADACZKI – na stronie nie ma elementów, które mogłyby spowodować atak padaczki.

2.4 NAWIGACJA – przygotowaliśmy narzędzia, które pomogą użytkownikowi w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje. Wdrożono następujące rozwiązania: cel i kontekst linku – linki są opisane w jasny sposób z określeniem celu, tak, by użytkownik nie miał wątpliwości do tego, gdzie zostanie przekierowany, wszystkie linki otwierają się w tej samej karcie; wiele dróg: dołożyliśmy starań, by użytkownik mógł szybko dotrzeć do informacji lub ją odnaleźć, w tym celu utworzyliśmy mapę strony, na której użytkownik może odnaleźć listę wszystkich stron i wpisów oraz skorzystać z możliwości wyszukania;

2.5 SPOSOBY WPROWADZANIA DANYCH – nie dotyczy.

ZASADA 3 i 4: ZROZUMIAŁOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ

Dołożyliśmy starań, aby treści umieszczane na stronie były czytelne i łatwe do zrozumienia, a poruszanie po stronie przewidywalne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-30, przeglądu dokonano w styczniu 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt biuro@screp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 727-022-582. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.